Portfoli 4

El portfoli experimental de 4E i 4V per a l'aprenentatge cooperatiu i multimèdia del valenciàUna definició...


Genèrica... “Instrument que té com a objectiu comú la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques” (Barberà, 2005)
A l'educació... "Un portafolio [portfoli per a nosaltres] és una selecció deliberada dels treballs de l'alumnes que ens explica la història dels seus esforços, el seu progrès o els seus èxits. Ha d'incloure la participació de l'alumne en la selecció del seu contingut, els criteris de la selecció i les pautes per a jutjar els seus mèrits, així com les evidències del seu procés de reflexió" (Arter, 1990)

"Entenem el portfolio com un sistema d'avaluació integrat en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Consisteix en una selecció d'evidències / mostres (que formen un dossier, una carpeta) que ha de recollir i aportar l'estudiant al llarg d'un període de temps determinat i que respon a un objectiu concret.Aquestes evidències (certificats acreditatius, fragments de pel lícules, entrevistes, activitats acadèmiques, apunts, treballs d'assignatures, entre d'altres) que reben el nom d'artefactes, permeten a l'alumne demostrar que està aprenent, al mateix temps que possibiliten al professor un seguiment del progrés d'aquest aprenentatge.Les evidències s'han d'acompanyar d'una justificació i una reflexió de l'estudiant, en què pose de manifest la relació entre l'evidència i l'aprenentatge. Aquestes contribucions l'ajuden a prendre consciència de què i com va aprenent, al mateix temps que li permeten regular el seu procés d'aprenentatge i d'estudi. Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portfolio en un sistema d'avaluació coherent en el marc de l'avaluació continuada i formativa" (Coll et al., 2004).Aquest wiki portfoli és un treball col·lectiu concebut com un pre-portfoli que replega un grapat de textos orals i escrits així com d'activitats TIC que tots els alumnes dels grups 4E i 4V han desplegat al llarg del curs 2010-11. Són activitats al voltant de les lectures literàries i de textos funcionals principalment. En primer lloc volem respondre les preguntes per què i per a què l'elaborem.

Per a la confecció final del portfoli individual de l'alumne en l'assignatura de 4t de Valencià, és necessari publicar una col·lecció d'evidències que responguen al procés de construcció progressiva de competències que impliquen aconseguir els objectius d'aprenentatge programats.

Per a poder avaluar els progressos d'aprenentatge, des del desenvolupament fins al producte, aquest pre-portfoli és l'ajuda:
  • Per a guiar els estudiants en la seua activitat i en la percepció dels seus progressos i així facilitar la construcció i la regulació dels aprenentatges.
  • Per a reestructurar els coneixements.
  • Per a estimular els estudiants a no conformar-se amb els primers resultats, sinó que es preocupen del seu procés d'aprenentatge.
  • Per a mostrar el nivell d'habilitats i el grau de profunditat sobre els continguts i les competències que es volen aconseguir i intentar integrar els coneixements previs en la situació d'aprenentatge.
  • Per a mostrar les habilitats relacionades amb l'assignatura segons el criteri i l'experiència de l'estudiant.
  • Per a valorar i avaluar el procés i el progrés en l'aprenentatge.
  • Per a prioritzar una avaluació formativa en el temps, més oberta i flexible.
  • Per a implicar més i millor l'estudiant en la pròpia avaluació.
  • Per a aportar al procés formatiu un material d'aprenentatge i avaluació més diversificat.
  • Per a facilitar l'anàlisi conjunta i la reconstrucció dels aprenentatges per mitjà de la interpretació compartida de les dades replegades pel professor i mostrats per l'estudiant.

En definitiva, aquest espai ens servirà per a reflexionar sobre el que s'aprén i com s'aprén, individualment i amb el suport i l'orientació de professor i els companys amb el fi d'aconseguir una regulació i avaluació contínua per millorar i optimitzar l'aprenentatge.

A finals de la 3a avaluació cada alumne editarà el seu portfoli independent en un wiki propi on mostrarà les evidències més significatives que triarà entre totes les elaborades per cadascú ací.


(Font: Portfolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje. (2009) Elena Barberà & Elena Martí. Editorial UOC)Hem triat l'espai Wiki en Wikispaces per tal com és una de les millors plataformes per a treballar en grup de manera organitzada, cooperativa, pública i reflexiva amb l'assignatura de valencià a 4t ESO.

El wiki permet integrar els principals recursos que internet posa al nostre abast:
-Creació i organització de pàgines indexades
-Comprovació de l'historial de publicació de cada pàgina, de les modificacions i de les correccions
-Inserció de tots els artilugis (gadgets i widgets) possibles
-Interacció al fòrum de discussió
-Correus interns, col·lectius i individuals
-Emmagatzematge fins a 2 Gb de documents escrits, imatges i multimèdia
-Exportació total o parcial del contingut del wiki a d'altres formats
-Etc.

Aprofitant els recursos d'aquesta plataforma cada alumne disposa d'una pàgina trimestral on deixa els treballs i els exercicis resolts proposats pel professor, que són avaluats durant el procés i al final del trimestre. No es tracta d'una selecció dels millors treballs sinó de la publicació de textos funcionals, de treballs de lectura, de textos orals i d'aplicacions multimèdia inserides en objectes (widgets) varis de gran aprofitament educatiu per al desplegament de diverses competències: la lingüística, la digital, la d'aprendre a aprendre i la que fomenta l'autonomia i l creativitat personals entre altres.

D'una banda, a l'aula d'informàtica 111, durant les 6 a 8 sessions per trimestre, l'alumne/a maneja i aprén algunes aplicacions que tenen finalitat educativa per a l'autoaprenentatge lingüístic, l'alfabetització multimèdia i la coavaluació. Al final de les sessions deixa contància escrita o gràfica en la seua pàgina del que ha fet i el professor revisa i puntua el treball en el termini d'una setmana i al final del trimestre.

D'una altra banda, els llibres de lectura obligatòria tenen un sistema d'avaluació per mitjà de petits treballs multimèdia al costat de la redacció d'alguns punts d'investigació i opinió, així com la intervenció oral en debats i tertúlies. Aquests productes són inserits al wiki per l'alumnat o pel professor. Cada alumne publica els escrits o multimèdia elaborats personalment o en grup i el professor en publica una selecció en pàgines noves.

Hi ha també l'espai de reflexió sobre els productes finals, la coavaluació dels resultats, amb criteris concrets per a l'autobaremació. La idea és que l'alumne siga capaç de desenrotllar l'anàlisi i la crítica sobre els textos produïts per tal de millorar-los, habitualment deixada en exclusiva al professor. Al final del curs s'hauria d'aconseguir la coavaluació de tots els treballs entre l'alumnat i el professor.

La comunicació amb el professor s'estableix principalment per correu intern del wiki, de caràcter privat. En segon lloc s'utilitza el correu electrònic amb Gmail i de manera informal es poden publicar breus missatges en la portalada amb l'aplicació CBox. La comunicació acadèmica entre companys es pot establir per correu electrònic i per correu intern del wiki. El treball cooperatiu, en equip, es realitza per mitjà de Google Documents.

Molts dels teballs són individuals, però alguns es realitzen per parella o en equips reduïts. [...]COMUNICACIÓ AL VOLTANT D'AQUESTA EXPERIÈNCIA DE WIKI PORTFOLI EN UNA TAULA RODONA AL CENTRE OCTUBRE CCCD'ALTRES PRESENTACIONS AL VOLTANT DEL CONCEPTE DE PORTFOLIO ELECTRÒNIC / DIGITAL