Textos funcionals que planteja la programació amb indicació de si els treballarem o no durant el curs.


PRIMERA AVALUACIÓ

Unitat 1:
-Introducció a la redacció de comentaris en el blog amb estructura expositivoargumentativa (SÍ)
-Redacció de breus articles expositivoargumentatius en format d'entrada o post de blog (NO)
-Definicions de mots assumint la distinta tipologia de diccionaris i enciclopèdies temàtiques (NO)

Unitat 2:
-La conferència breu (gènere oral desenvolupat entre els 2 i 5 minuts per cada participant) (SÍ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGONA AVALUACIÓ

Unitat 3:
-La instància (SÍ)
-La reclamació (SÍ)
-Teoria i exemples de la instància i la reclamació: en català (Pdf de la UAB); en castellà; en presentació (cast.);

Unitat 4:
-El Currículum Vitae (NO)

Unitat 5:
-El manifest (SÍ): Es realitzarà un pòster en Glogster, es publicarà al wiki i se'n farà una exposició a l'institut.

-El reportatge periodístic en vídeo o en àudio serà el gènere que es treballarà en format multimèdia. Si no donara temps al final de la 2a avaluació es farà a l'inici de la 3a.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERA AVALUACIÓ

Unitat 6:
-La carta personal (NO)
-La carta comercial (NO)

Unitat 7:
-Anuncis: La Publicitat (SÍ)

Unitat 8:
-L'article d'opinió (SÍ)
-La columna periodística (NÓ)

Unitat 9:
-L'editorial d'un periòdic (NO)
-La carta al director d'un periòdic (SÍ)

EL RELAT DIGITAL PER A NARRAR AMB FOTOS I ÀUDIO UNA HISTÒRIA FICCIONAL. S'aplicarà fonamentalment al reportatge periodístic i al llibre de lectura de la 3a avaluació

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A més de les tipologies textuals esmentades, durant la segona i la tercera avaluacions s'introduirà i es practicarà el gènere oral del debat organitzat a classe. En la 2a avaluació es començarà aplicant-lo al llibre de lectura.