3a Avaluació
.Exercici 1: Manifest:

MANIFEST PER LA FAMÍLIA:
1. El matrimoni es fonamenta en el vincle lliure, permanent i exclusiu entre un home i una dona, amb vista a l'ajuda mútua per créixer i viure en llibertat, i a la procreació i educació dels fills, naturals o adoptius.
2. El vincle matrimonial respon a una dada fonamental de la realitat humana: la seva condició sexuada. És així origen de la família, i en conseqüència cèl.lula bàsica de la societat humana. La seva afirmació és un bé autèntic per a tota la societat.
3. El matrimoni no és fruit de l'arbitri humà ni una construcció social, i per tant no es pot reconfigurar segons les èpoques, cultures o interessos de grups particulars.
4. Els fills tenen el dret a ser procreats naturalment, ia ser educats sota la tutela d'un pare i una mare, home i dona, que els estimen i els respecten.
5. És missió dels poders públics, de la societat en general i de tots els seus membres de forma individual, vetllar per la defensa de la família constituïda sobre la unió d'un home i una dona.
6. Qualsevol mesura legal que intenti o permeti equiparar la convivència de persones del mateix s amb el matrimoni, és un acte de gran vilesa orientat a la destrucció de la societat humana, que deslegitima a qui ho comet, promou, recolza o permet.
Per tot això manifestem:
1. El nostre compromís ferm i sincer amb la defensa del matrimoni fundat en la unió de l'home i la dona, i el suport o desenvolupament de totes les iniciatives moralment acceptables que amb aquesta finalitat siguin dutes a terme.
2. La nostra intenció irrenunciable a impedir l'aprovació de qualsevol llei que atempti contra la família basada en el matrimoni veritable ia promoure accions que la dotin de tota la protecció legal que es mereix.
3. El nostre propòsit de denunciar qualsevol acció destinada a promoure les unions entre persones del mateix s com a subjecte dels mateixos drets que el matrimoni, ja que aquestes unions no presten la mateixa funció social, ni poden ser equiparades al matrimoni com a lloc natural d'educació dels fills.
4. La nostra exigència permanent als poders públics perquè es desenvolupen polítiques tendents a enfortir i ajudar a la perdurabilitat dels llaços matrimonials. El matrimoni ha de ser protegit i ajudat amb polítiques de foment, seguretat social, econòmiques i tributàries.
Convidem a tota la ciutadania, organitzacions, associacions i altres entitats públiques o privades a adherir a aquest manifest ia demanar als nostres Senadors Nacionals el REBUIG del Projecte de Llei que intenta equiparar les unions homosexuals amb el veritable Matrimoni, base de la Família i fonament de la nostra Societat.