En la 1a avaluació els exercicis del llibre de text que hem fet a classe i a casa corresponen a
les unitats 1 i 2. Són els següents:

UNITAT 1: (25 exercicis)
 • Pàg. 13, ex. 1-6
 • Pàg. 15-16, ex. 1, 2 i 4
 • Pàg. 23-24, ex. 1-3
 • Pàg. 26, ex. 1-9
 • Pàg. 33, ex. 1, 6, 7 i 8

UNITAT 2: (32 exercicis)
 • Pàg. 40-41, ex. 1-6 i els 8 i 9
 • Pàg. 44, ex. 1-4
 • Pàg. 45-46, ex. 1-4
 • Pàg. 49-50, ex. 2-6
 • Pàg. 52, ex. 1-5
 • Pàg. 59, ex. 2-7

Condicions per a puntuar la llibreta d'exercicis:

 • Recordeu que a la llibreta s'ha de passar un mínim de 25 exercicis (0,6 punts si tenen tots les respostes correctes). Amb 35 exercicis passats correctament a la llibreta -sense errades en les respostes- s'aconsegueix el punt. Amb 40 o més de correctes, s'obté el punt més un positiu (1'2 p.)
 • Si es troben errades significatives en les respostes a causa d'haver-los contestat malament o improvisadament, eixos exercicis concrets no es tindran en compte en la puntuació i descomptaran nota de manera proporcional.
 • No cal copiar l'enunciat, però sí el número de la pàgina i el núm. d'exercici. No cal dir que si el copieu és millor però no canvia la nota. En la resposta s'ha d'implicar la pregunta si es tracta d'una opinió o de teoria, i si l'exercici és de completar, s'ha de copiar tota l'oració o el text amb què treballem.
 • La llibreta es lliurarà al professor el mateix dia de l'examen (3 de desembre). És obligatori fins i tot per als alumnes que no hagen fet els deures mínims. L'oblit de portar-la a l'examen penalitzarà 0,25.

Al control de la 1a AV. hi haurà una pregunta de traducció castellà-valencià d'un fragment de les lectures següents, de les quals pot haver-hi també una qüestió de comprensió del text:
 • "Théophile Gautier" Text adaptat de la novel·la El peu de la mòmia (p. 28-29)
 • "Els trets més importants de la globalització" (p. 38-39)

La pregunta teòrica de l'examen pot ser plantejada des del punt de vista memorístic o també des de l'aplicació i el reconeixement de les característiques que defineixen cadascun dels temes:
 • Les propietats textuals (p. 15)
 • Les paraules: l'ús del diccionari (p. 19)
 • Gramàtica: La cohesió textual. Mecanismes. (p. 21-22)
 • La Sociolingüística: Conceptes i Llengües en contacte (p. 44)
 • Les paraules: l'ús del diccionari. Tipus de diccionaris (p. 45)

La resta de temes només es preguntaran per mitjà d'exercicis pràctics com els que plantegen les unitats del llibre.
El control tindrà 10 preguntes i valdrà 6 punts.