En la 2a avaluació els exercicis del llibre de text i d'ampliació que farem a classe i a casa corresponen a les unitats 3, 4 i 5 i els proposats en els fulls d'ampliació. Són els següents:

UNITAT 3: (44 exercicis)
 • Pàg. 65, ex. 1-3
 • Pàg. 67, ex. 1, 2
 • Pàg. 68, ex. 1, 2 (oralment) i 4 (a casa-classe)
 • Pàg. 69-70, ex. 1-7
 • Pàg. 72-74, ex. 1-16
 • Pàg. 75-77, ex. 1-9 i l'11 i 12
 • Pàg. 83, ex. 2-8

UNITAT 4: (40 exercicis)
 • Pàg. 94, ex. 1-5 i 7
 • Pàg. 95-96, ex. 1-7
 • Pàg. 98-99, ex. 1, 4-14
 • Pàg. 100-101, ex. 1-8
 • Pàg. 109, ex. 2-8

Condicions per a puntuar la llibreta d'exercicis:

 • Recordeu que en aquesta 2a avaluació la llibreta no s'ha de lliurar obligatòriament ja que només puntuarà com un treball optatiu fins a 0,5 punts sobre la suma de les notes obtingudes. En cas que opteu per presentar-la -una setmana abans de l'examen- s'hi hauran de passar 50 exercicis correctament fets del total d'exercicis que el llibre i els autocorrectius proposen per a la 2a avaluació. Amb menys de 50 exercicis no s'acceptarà per a puntuar-la.
 • Si es troben errades significatives en les respostes a causa d'haver contestat malament o improvisadament, eixos exercicis concrets no es tindran en compte en la puntuació i descomptaran nota de manera proporcional.
 • No cal copiar l'enunciat, però el número de la pàgina i el núm. d'exercici. No cal dir que si el copieu, és millor però no canvia la nota. En la resposta s'ha d'implicar la pregunta si es tracta d'una opinió o de teoria, i si l'exercici és de completar, s'ha de copiar tota l'oració o el text amb què treballem.

Al control de la 2a AV. hi haurà una pregunta de traducció castellà-valencià d'un fragment de les lectures següents, de les quals pot haver-hi també una qüestió de comprensió del text:
 • "El Modernisme' (p. 78-79)
 • "El teatre del segle XIX (p. 102-103)
 • "Carta de drets humans emergents" (p. 114-115)

La pregunta teòrica de l'examen pot ser plantejada des del punt de vista memorístic o també des de l'aplicació i el reconeixement de les característiques que defineixen cadascun dels temes:
 • Característiques de la instància i la reclamació (p. 66)
 • La Sociolingüística: Bilingüisme i diglòssia (p. 68) i conflicte lingüístic i substitució lingüística (p. 93)
 • Característiques del manifest (p. 118)

La resta de temes només es preguntaran per mitjà d'exercicis pràctics com els que plantegen les unitats del llibre.

El control tindrà 10 preguntes i valdrà 6 punts.
La data del control és: dimarts 8 de març (4E i 4V: aula 262)

En resum, la qualificació final de la 2a avaluació respondrà a aquest barem:
 • 1 punt de les notes de classe per la realització i comprovació dels exercicis del llibre, per les conferències breus i per les activitats TIC extra.
 • 1 punt de les activitats específiques organitzades a l'aula d'informàtica i publicades al wiki
 • 2 punts dels diversos treballs i activitats organitzades al voltant de la lectura obligatòria, que seran publicats al wiki pel professor i pels alumnes per a la valoració i la puntuació. Consistiran en un petit treball monogràfic individual o per parelles, un sol debat enregistrat a la biblioteca, la participació en el fòrum de discussió del wiki (amb una opinió i una rèplica o contraargumentació) i la confecció d'un 'glog' o pòster digital que replegue els apartats anteriors amb algun element multimèdia.
 • 6 punts de l'examen d'avaluació
 • Notes extra fins a 1'5 punts més sobre el barem anterior: llibre extra de lectura amb treball de fitxa de lectura o de presentació (0,5) + puntuacions extraordinàries per la faena ben feta (0,5) + llibreta optativa (0,5).